| Yurtlarımız | Hizmet ve Olanaklar | Yurt Ücretleri | Yurtlarımıza Başvuru | Yurt Başvuru Takvimi | Yaz Döneminde Konaklama | Misafirhanede Konaklama | İlke ve Kurallar | Sıkça Sorulan Sorular | Yurt Yönetimi ile İletişim | ENGLISH |

 

Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları

AMAÇ

Madde 1.
Bu kuralların amacı, yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilere rahat, düzenli ve güvenli bir barınma ortamının sağlanmasıdır.


TANIMLAR


Madde 2.
Burada “Yurtlar” Bilkent Üniversitesi Yurtları'nı, "Üniversite” Bilkent Üniversitesi'ni, “Rektörlük” Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'nü, “Yurtlar Yönetimi” Yurtlar Müdürü ile Yurt Müdürleri'ni, “Öğrenciler” Bilkent Üniversitesi Öğrencileri'ni ifade eder.


ORGANLAR


Madde 3.

Yurtların organları: a) Yurtlar Yönetim Kurulu ve b) Yurtlar Yönetimi’dir.


YURTLAR YÖNETİM KURULU


Madde 4.

Yurtlar Yönetim Kurulu, Rektör Yardımcısı, Öğrenci Dekanı, Yurtlar Müdürü, Yurt Müdürleri ve Rektörün iki yıl için tayin edeceği üç öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu'na Rektör Yardımcısı başkanlık eder.

Yurtlar Yönetim Kurulu, Yurtların genel yönetim, gelişme ve düzenlenmesi ile ilgili konularda kararlar alır, yurtlarda uygulanacak genel kural ve ilkeleri saptar, gelen şikayet ve önerileri değerlendirir, Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları'na aykırı davranışları soruşturarak karara bağlar. Yönetim Kurulu, Başkan veya Yurtlar Müdürü’nün çağrısı üzerine toplanır. Öğrenci Konseyi Başkanı veya öğrenci temsilcisi, Yurtlar Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine kurul toplantılarına gözlemci olarak katılabilir.


YURTLAR YÖNETİMİ


Madde 5.

Yurtlar Müdürü, Yurtlar Yönetimi’nin üst makamıdır. Yurtlar Müdürü, yurtların yönetim ve geliştirilmesinde izlenecek yolu ve uygulama esaslarını tasarlar, saptar ve Yurtlar Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine ve onayına sunar. Yurtlar Müdürü, Yurtlar Yönetim Kurulu’nun gündemini hazırlar, sekreteryasını yürütür, kararlarını uygulamaya koyar. Yurtlar Yönetimi yurtlara öğrenci kabul eder, bunlarla ilgili kayıtları tutar. Yurtlarda kalan öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olur, yurtların disiplinini korumak için her türlü önlemi alır. Beş güne kadar yurtlardan uzaklaştırma cezası verebilir. Yurtlar personelinin yönetiminden sorumludur. Yurtların demirbaş ve takibe tabi malzemesinin iyi kullanılmasını, korunmasını, bakımını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.


YURTLARA ALINMA VE YURTLARDA KALMA


Madde 6.
Yurtlara girmek isteyen öğrencilerin Bilkent Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanmış olmaları, Yurtlar Yönetim Kurulu’nca saptanan şekil, süre ve kurallara uygun olarak Yurtlar Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekir.

Madde 7.
Yurtlara öğrenci kabul ve yerleştirme işlemi her akademik yıl için mevcut yurt kapasitesi ve belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır. Akademik Takvimde belirtilen yarıyıl başlangıç ve bitiş tarihleri, yurtların açılış ve kapanış tarihleri olarak kabul edilir.

Madde 8.
Yurtlar Yönetimi, akademik yıl başlangıcından önce oluşan talep doğrultusunda yurt binalarını kız ve erkek yurtları olarak yeniden belirleme yetkisine sahiptir.

Madde 9.
Yabancı uyruklu öğrencilere ve değişim öğrencilerine uygulanacak öncelikleri ve öğrenci sayılarını Rektörlük saptar.

Madde 10.
Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin -affa uğramış olsalar ve/veya haklarındaki hukuki işlemin yürütmesi mahkemelerce durdurulmuş olsa dahi- yurtlara alınıp alınmayacağı Yurtlar Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.

Madde 11.
Rektörlük, yurtta kalmaları sakıncalı görülen öğrencilerin yurtlara alınmalarını yasaklayabilir, ya da yurtlarla ilişiklerini kesebilir.

Madde 12.
Kendisine yer tahsisi yapılmış olmasına rağmen, Akademik Takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kayıt işlemlerini ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya geçerli mazeret bildirmeksizin yurtlara giriş yapmayan öğrencilerin kaydı silinir (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılır).

Madde 13.
Yurttan çıkarma kararlarına karşı beş gün içinde Rektörlüğe yazılı itirazda bulunulabilir. Ancak, itiraz yapılmış olması çıkarma kararının uygulanmasını durdurmaz.


YURTLARDAN AYRILMA


Madde 14.
Yurtlarda kalmakta olan öğrenciler dönem içerisinde ve dönem sonlarında yurttan ayrılmadan önce Yurt İdaresine başvurarak ayrılma işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Yurttan habersizce ayrılan öğrencilerin odalarında bırakmış oldukları eşyalar Yurt İdaresince toplanarak depoya alınır. 30 gün süresince öğrenci tarafından alınmayan eşyalar elden çıkartılır. Depoya alınan bu eşyaların olası hasar veya kayıplarından Yurt Yönetimi sorumlu değildir.

Madde 15.
Güz dönemi sonunda yurttan ayrılmak isteyen öğrencilerin, Yurt Başvuru Takviminde ilan edilen Yurtlardan En Geç Ayrılış tarihine kadar, Bildorm – çevrimiçi Yurt Başvuru Sistemi üzerinden mevcut yurt kayıtlarını iptal ederek, Yurt İdaresini bilgilendirmek kaydı ile yurttan ayrılış işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. ( https://stars.bilkent.edu.tr/bildorm/login/ ) . Belirtilen tarihe kadar bu işlemi yapmayan öğrenciler Bahar Dönemi için yurtta kalmayı ve yurt ücretini ödemeyi kabul etmiş sayılır.

Madde 16.
Yurt başvuruları her yıl yenilenmektedir. Bir sonraki eğitim yılı için yurt başvuruları, Bahar Döneminin son ayı içerisinde başlatılır. Yurtlarda kalmakta olan ve/veya yurtlara yeni giriş yapmak isteyen tüm öğrencilerin bir sonraki eğitim yılında yurtlarda kalabilmek için Bildorm çevrimiçi yurt başvuru sistemi üzerinden, belirlenen süre ve esaslar çerçevesinde yurt başvurularını tamamlayarak mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu işlemleri tamamlamayan öğrencilere yer tahsisi yapılmaz. Geç başvurular, ancak yeni öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra, kalan müsait yerler çerçevesinde değerlendirilir.

Madde 17.
Kendisine tahsis edilmiş olan yurdunu ve/veya odasını değiştirmek isteyen öğrencilerin Yurtlar Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekir. Başvurular başvuru anındaki müsaitlik durumuna göre değerlendirilir.

Madde 18.
Yurtlarda kalan öğrenci, yurt yönetiminden teslim aldığı bütün eşya ve malzemeden sorumludur. Öğrenci yurttan ayrılırken teslim aldığı tüm malzemeyi Yurt İdaresine eksiksiz ve hasarsız olarak teslim etmekle yükümlüdür. Kayıp ve hasarlı eşya / malzeme bedeli öğrenciden tahsil edilir. Öğrencinin malzeme bedelini kendisine tanınan süre içerisinde ödememesi durumunda bu tarihten itibaren yasal faiz uygulaması başlatılır ve öğrenci hakkında soruşturma açılır. Öğrenci İşleri ve Yurtlar Müdürlüğü’nce hiçbir başvurusu işleme konmaz. Kendisine belgeleri teslim edilmez.


YURTLARDA DİSİPLİN İŞLEMLERİ


Madde 19.
Yurtların düzen ve disiplinini bozucu davranışları görülen veya öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışları saptanan öğrenciler hakkında, Yurt Müdürleri’nce “Uyarma” ve “Kınama” cezaları verilebilir. Yurtlar İlke ve Kuralları ile Yurtlar Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara aykırı davranışları görülen öğrencilerin durumları Yurt Müdürleri'nin teklifi ile Yurtlar Müdürü tarafından görüşülmek üzere Yurtlar Yönetim Kurulu'na sevk edilir.

Madde 20.

Uyarma cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır:

a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
b) Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak; yurt çalışanlarına veya sakinlerine onur kırıcı davranışlarda bulunmak.
c) Odasını, ortak kullanım alanlarını ve çevresini temiz ve düzenli tutmamak, temizlik veya ilaçlama yapılmasına engel teşkil etmek.
ç) Gürültü etmek, ses ve görüntü aletlerini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak.
d) Yurt Müdürlerince ve görevli yetkililerce kendisinden istenen açıklamaları geçerli bir neden olmadan zamanında yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında cevap vermemek, yurt yöneticilerinin çalışmalarını güçleştirmek.
e) Yurt İdaresini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda yurtlara hafta içi 00:30, Cuma, Cumartesi ve bayram tatillerinde ise 02:00'den sonra üç kez geç giriş yapmak. (Üniversitemizde ilk senelerini geçirmekte olan ve/veya Hazırlık sınıfına devam etmekte olan öğrenciler için).
f) Yurt İdaresini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda 5 gün devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
g) Yurt Yönetimince belirlenen alanlar ve saatler dışında ziyaretçi kabul etmek, ziyaret saatlerine uymamak.
ğ) Ortak alanlarda bulunan demirbaş eşyaya zarar vermek, bu eşyayı öğrenci odalarına ve/veya başka alanlara taşımak.
h) Yurdun güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak (odada ütü yapmak, elektrikli ısıtıcı, ocak vb. kullanmak, tüp gaz, mum, tütsü gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak, yangın algılama sistemleri, kameralar ve kartlı geçiş sistemlerine müdahale etmek).
ı) Yangın söndürme cihazlarını ve yangın butonlarını amacı dışında kullanmak.
i) Yurt İdaresi tarafından yapılan duyurularda belirtilen hususlara uymamak.
j) Odada ve yurdun diğer alanlarında sigara ve benzeri tütün mamülleri içmek (odada bulunan sigara izmariti kanıt teşkil eder).
k) Yurt İdaresinden habersiz oda değişikliği yapmak.
l) Yurt içerisinde ve odada -koleksiyon amaçlı ve boş dahi olsa- alkollü içki şişesi bulundurmak.
m) Yurt girişleri ve yaya yollarında geçişi engelleyecek şekilde aracını park etmek.
n) Oda penceresi dışına ayakkabı, yiyecek, vb. malzeme koymak ve/veya giyim malzemesi, vb. asarak görüntü kirliliği oluşturmak.
o) Her ne sebeple olursa olsun pencerelerden dışarıya herhangi bir cisim atmak, çevreyi rahatsız edecek şekilde seslenmek.
ö) Yurtlar Müdürlüğü'nün yazılı izni olmaksızın odada hayvan beslemek.
p) Mutfaklarda kirli bulaşık bırakmak (bırakılan kirli bulaşıklar görevlilerce toplanarak imha edilir).
r) Mutfak haricindeki alanlarda yemek pişirmek.
s) Oda içerisinde veya buzdolabında bozulmuş, çürümüş gıda malzemeleri bulundurmak (bu tür malzemeler, herhangi bir ön bildirimde bulunulmaksızın, Yurt İdaresince toplanarak imha edilir).
ş) Oda kapısı dışına ayakkabı, terlik vb. özel eşya bırakmak.
t) Yurt İdaresince belirlenmiş olan çöp toplama saatleri dışında oda kapısı dışına çöp kovasını bırakmak.
u) Kayıt ile ilgili olarak Yurt İdaresi'nce kendisinden istenen evrak ve bilgileri teslim etmemek.
ü) Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi'nde belirtilen hususlara uymamak.
v) Yukarıda belirtilen tutum veya davranışların tekrarı halinde bir üst ceza verilebilir.

Madde 21.
Kınama cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:
a) Uyarı cezasında belirtilen hususları tekrarlamak.
b) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
c) Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara zarar vermek, kendi odası dışında herhangi bir yere, Rektörlük veya Yurtlar Müdürlüğü’nün onayını almamış herhangi bir duyuru veya afişi asmak; yurt odalarını, tesislerini, çevresini amaç dışı kullanmak, çevreyi kirletmek.
ç) Yönetime yanlış bilgi vermek, yalan beyanda bulunmak (telefon numaraları, ikametgah bilgileri, vb.) ve bilgilerinde değişiklik olması durumunda Yurt İdaresini bilgilendirmemek, bilgilerini güncellememek.
d) Yurt Yönetiminin astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak.
e) Yurtlar Müdürlüğü’nce kendisinden istenen bilgileri eksik veya yanlış vermek veya hiç vermemek.
f) Başkasına ait eşyaları izinsiz olarak kullanmak veya zarar vermek.
g) Yurt Yönetici ve görevlilerinin görev yapmalarını güçleştirmek, engellemek veya gereksiz yere meşgul etmek.
ğ) Oda arkadaşlarını ve başkalarını rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmak (onur kırıcı söylem, hakaret, telefon ile rahatsızlık verme, vb.).
h) Öğrenci odalarında ve genel alanlarda, Yurtlar Yönetimince kullanılmasına izin verilmeyen, -yangın ve benzeri tehlikelere yol açabilecek- elektrikli ve gazlı araç ve gereçleri bulundurmak ve kullanmak (tüp, ısıtıcı, vb.).
ı) Network sistemine bilinçli olarak zarar vermek (odalarda -Yurtlar Yönetimince sağlanan cihazlar dışında- kablosuz modem ve/veya router kullanmak, internet soket ve hatlarına zarar vermek, vb.)
i) Yurt İdaresini bilgilendirmeden bir yarıyılda 10 gün devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
j) Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.
k) Yukarıda belirtilen tutum veya davranışların tekrarı halinde bir üst ceza verilebilir.

Madde 22.
Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrenciler yurtlardan bir haftadan bir yarıyıla kadar geçici olarak Yurtlar Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılırlar.

a) Kavga etmek.
b) Yurtlarda, yurtlar çevresinde ve kampüs içinde alkollü içki bulundurmak, alkollü içki içmek.
c) Yurtların huzur ve sükununu bozucu eylemlere girişmek.
ç) Yurtların mallarına ve tesislerine zarar vermek.
d) Kumar oynamak, odasında veya yurt binasının diğer alanlarında kumar araç ve gereçleri bulundurmak.
e) Oda anahtarını başkasına vermek veya başkasından almak, Yurt İdaresinden izinsiz olarak odasında veya yurt binasının diğer alanlarında herhangi bir kişiyi (aile fertleri dahil) barındırmak, kendisine tahsis edilmiş oda dışında başka odada kalmak.
f) Bilkent Üniversitesi Öğrenci Kartını başkasına vererek kullanmasına imkan sağlamak, başkasına ait Kartı kullanmak.
g) Uyarı ve kınama cezası aldıktan sonra benzer davranışları tekrarlamak.
ğ) Yurtlar Müdürlüğü ve diğer yetkili organlarca konulan kural ve yasaklara uymamak, yönetici ve görevlilere müdahale etmek, uyarı ve ihtarları dinlememek.
h) Yurt İdaresini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda 15 gün veya daha fazla devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
ı) Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.
i) Yukarıda sözü edilenlerin dışında, ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.

Madde 23.
Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrenciler yurtlardan iki yarıyıldan az olmamak kaydı ile geçici veya kesin olarak Yurtlar Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılırlar.

a) Yurtlarda silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı ya da zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, kullanmak.
b) Kumar oynamak ve oynatmak,
c) Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya yurtlarda bulundurmak.
ç) Kavga etmek.
d) Hırsızlık yapmak.
e) Yurtların huzur ve sükununu bozucu eylemlere girişmek.
f) Yurt yöneticilerine veya sakinlerine ahlak dışı ve kaba davranışlar sergilemek (iftira, tehdit, hakaret, fiziki müdahale, vb.).
g) Yalnızca karşı cinsin kullanımına ayrılmış olan alanlara Yurt İdaresinin izni olmaksızın girmek, başkasının girmesine yardımcı olmak.
ğ) Yüz kızartıcı suç işlemek veya böyle bir suçtan dolayı hükümlü duruma düşmek.
h) Uyarı ve kınama cezası aldıktan sonra benzer davranışları tekrarlamak.
ı) Yurtlar Müdürlüğü ve diğer yetkili organlarca konulan kural ve yasaklara uymamak, yönetici ve görevlilere müdahale etmek, uyarı ve ihtarları dinlememek.
i) Yurt İdaresini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda 30 gün veya daha fazla devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
j) Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.
k) Yukarıda sözü edilenlerin dışında, ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.

Madde 24.
Üniversite’den veya yurtlardan “Uzaklaştırma” veya “İlişik Kesme” cezası alan öğrenciler ceza süreleri içerisinde yurt binalarına giremezler, yurtlarda kalamazlar. Yurtlar Yönetim Kurulu kararı ile geçici olarak yurtlardan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bir sonraki dönem ve/veya eğitim yılı için yapacakları yurt başvurularına öncelik tanınmaz. Bu öğrencilerin yerleşimleri, diğer tüm başvuruların yerleşimleri tamamlandıktan sonra kalan müsait yerler çerçevesinde değerlendirilir. Boş yer kalmaması durumunda yer tahsisi yapılmaz.

ODA GÜVENLİĞİ


Madde 25.
Oda güvenliği konusunda sorumluluk tamamen öğrenciye ait olup öğrencilerin oda kapılarını kesinlikle kapalı ve kilitli tutmaları gerekmektedir. Oluşabilecek kayıp ve hasarlardan Yurt İdaresi sorumlu tutulamaz.

Madde 26.
Odalarda bulundurulan özel eşyalardan öğrencilerimiz doğrudan sorumludur. Odalarda değerli eşya veya nakit bulundurulmaması tarafımızca tavsiye edilmektedir. Bu tür eşyanın kaybolması veya hasar görmesinden Yurt İdaresi sorumlu tutulamaz. Öğrencilerin değerli eşyalarını hırsızlığa ve her türlü hasara karşı sigorta ettirmeleri önerilir.

Madde 27.
Yurtlarda kalan öğrencilerin odaları güvenlik, temizlik ve Yurtlar İlke ve Kuralları’na uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacı ile –herhangi bir ön bildirimde bulunulmaksızın- Yurt Müdürleri veya görevlilerince kontrol edilebilir.

Madde 28.
Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan eşyadan Yurt İdaresi sorumlu değildir.

Madde 29.
Yurtlarda kalan bütün öğrenciler yurtta yaptıkları hasarın ve zimmetlerinde bulunan eksik malzemelerin bedelini ödemekle yükümlüdürler. Yurtlarda sebep olunan hasarın karşılığı ödeme günündeki maliyet üzerinden hasar verene ödetilir. Ortak kullanıma sunulan yurt eşyalarının tahribi veya kaybı halinde, sorumlusu bulunmadığı takdirde bedeli ortak kullananlardan tahsil edilir.


YURT ÜCRETLERİ

Madde 30.
Yurtların ücretleri günün koşullarına göre her yıl yeniden belirlenir. Yurt ücretleri sadece konaklamayı içerir; yiyecek, içecek ve benzeri hizmetleri kapsamaz.

Madde 31.
Yurt ücretleri her bir yarıyıl için; Üniversitemize yeni kaydolan öğrenciler için kayıt anında, devam eden öğrenciler için ise yurt kaydını yenileme sırasında peşin olarak alınır. Yurtlarda kalmakta olan ve bir sonraki eğitim yılında da yurtta kalmaya devam etmek isteyen öğrencilerin yurt başvuruları, kayıtları ve ücret ödemeleri Bildorm çevrimiçi yurt başvuru sisteminde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Zamanında yapılmayan ödemeler için, eğitim ücretine uygulanan faiz oranları uygulanır (Ders başlangıç tarihinden sonraki kayıtlar için yurtlara giriş tarihi baz alınır). Yurt ücretini, depozito ücretini ve –varsa- hasar ücretini eğitim yılı başlangıcı itibarı ile 7 gün içerisinde ödemeyen öğrencilerin yurtla ilişiği kesilir. Bir sonraki eğitim yılında yurt müracaatı kabul edilmez ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından SRS’leri kapatılarak işlemleri yapılmaz. Üniversitemizden ayrılması halinde Lise diploması ve diğer evrakları kendisine teslim edilmez.
Kendilerine tanınan süre içerisinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, Yurtlar Yönetimi’nce daha düşük ücret kategorisindeki odalara alınırlar veya yurttan çıkartılırlar.

Yurtlara kayıt yaptıran öğrencilerin yurtlara giriş tarihlerine göre ödeme kuralları :
a) Eğitimin başladığı tarihten birinci ay sonuna kadar yurda girenler yarıyıl yurt ücretinin tamamını,
b) İkinci ay sonuna kadar yurda girenler, yarıyıl yurt ücretinin %75’ini,
c) İkinci aydan sonra yurda girenler, yarıyıl yurt ücretinin %50’sini öderler.
İkinci yarıyıl yurda girenler, yıllık yurt ücretinin yarısını öderler. İkinci yarıyıl geç girişlerde ise yarıyıl ücreti üzerinden yukarıda belirtilen işlemler yapılır.

Ücreti düşük odadan ücreti yüksek odaya geçişlerde fark olarak ödenecek ücret için, (a), (b) ve (c) şıklarındaki maddeler esas alınır.

Madde 32.
Yurtlara kaydı yapılan öğrencilerin yurttan ayrılış tarihlerine göre yurt ücretlerinin iade kuralları :

i) Akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden ikinci hafta sonuna kadar yarıyıl yurt ücretinin %75’i,
ii) Dördüncü hafta sonuna kadar yarıyıl yurt ücretinin %50’si iade edilir. Dördüncü haftadan sonra ayrılanlara ücret iadesi yapılmaz. Yurtlardan uzaklaştırma cezası alan öğrencilere yurt ücreti iade edilmez. Ücreti yüksek odadan ücreti düşük odaya geçişte fark ücreti iadesi için, (i) ve (ii) şıklarındaki maddeler esas alınır.

Banka transferlerinde oluşabilecek tüm masraflar alıcıya ait olup, iade edilen miktardan düşülecektir.

Madde 33.
Yaz Okulu Yurt ücretleri :
Yaz ve yarıyıl tatillerinde yurtlarda kalacak konuk ve öğrencilerden alınacak ücretler Rektörlük’çe saptanır.

Madde 34.
Yaz dönemi ve yarıyıl tatili sürelerince açık tutulacak nöbetçi yurt binaları, her akademik yarıyıl sonunda Yurtlar Yönetimi tarafından belirlenerek tüm öğrencilere duyurulur. Öğrenciler, duyurularda belirtilen tarihler içerisinde nöbetçi yurtlara geçmekle yükümlüdürler.

Madde 35.
Yaz Okulu süresince yer durumu uygun olduğu durumda isteyen tüm Bilkent öğrencileri yurtlardan yararlanabilir. Yer tahsisinde Güz ve Bahar yarıyıllarında yurtlarda kalmış öğrencilere öncelik verilir.

Yaz Okulu süresince yurtlarda kalmak isteyen öğrenciler, Rektörlükçe belirlenen ücret tablosu çerçevesinde ücret öderler.

İçinde bulunulan akademik yılın Güz ve Bahar yarıyıllarında kesintisiz olarak Yurtlarda kalmış olan ve Yaz Okulu süresince yurtlarda kalmak isteyen Kapsamlı Burslu öğrencilerden yaz dönemi için ücret alınmaz.

İçinde bulunulan akademik yılın Güz veya Bahar yarıyıllarında herhangi bir tarih aralığında Yurtlarda kalmamış olan Kapsamlı Burslu öğrenciler, Rektörlükçe belirlenen ücret tablosu çerçevesinde ücret ödeyerek yurtlarda kalabilirler.


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER


Madde 36.
Dönem içerisinde öğrencilerin çeşitli nedenler ile Yurtlardan ayrılmaları neticesinde Yurt odalarında oluşabilecek boşlukların değerlendirilmesi amacı ile, Yurtlar Müdürlüğü'nce 7 gün içerisinde, aşağıda belirtilen seçenekler doğrultusunda işlem yapılacaktır:

a. Odada kalmaya devam eden öğrencilerin aynı tipteki diğer bir Yurt / odaya nakil edilmeleri,

b. Odada kalmaya devam eden öğrencilerin, kendilerine yeni oda arkadaş(lar)ı bularak odalarında oluşan boşluğu doldurmaları (Yurt İdaresinin onayı alınmak kaydı ile).

Odada kalmakta olan öğrencilerin, belirlenmiş olan 7 günlük süre içerisinde her iki seçeneği de gerçekleştirememeleri durumunda; Yurt İdaresi'nce odadaki boşalan yatak(lar) kaldırılıp oda kapasitesi düşürülecek, ve boş kalan yatağın ücreti odada kalan öğrenci(ler)den tahsil edilecektir.

Madde 37.
Mezun olan öğrenciler Üniversite yurtlarında kalamazlar.

Madde 38.
Rektörlük olağanüstü durumlarda doğrudan doğruya ya da Yurtlar Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine yurtları kapatabilir.

Madde 39.
Yurtlar Müdürlüğü gerek yarı yıl, gerekse de yaz tatillerinde göreceği lüzum ve ihtiyaç doğrultusunda (bakım-onarım, dahili planlama, vb.) yurt binalarından bazılarını boşaltabilir ve bu binalarda kalmakta olan öğrencileri nöbetçi yurtlara aktarabilir.

Madde 40.
Yurt Müdürleri gerek gördüklerinde öğrencilerin odalarını değiştirebilir ve gerekçelerini Yurtlar Müdürü’ne yazılı olarak bildirirler.

Madde 41.
Yurtlarda kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar refakatçi ile yurtta kalamaz. Bu durumda olan bir öğrencinin bir sağlık kuruluşuna veya evine gitmesi gerekir.

Madde 42.
Ziyaretçiler ancak ziyaret edilen öğrenci tarafından Yurt İdaresi’ne kayıt yaptırması koşulu ile 08:30 - 22:30 saatleri arasında Yurt İdaresi tarafından belirlenen alanlarda misafir edilebilir. Ziyaretçilerin öğrenci odalarına çıkmalarına veya odalarda konaklamalarına müsaade edilmez. Ziyaretçilerin kurallara uymamalarından ve verebilecekleri tüm zararlardan ziyaret edilen öğrenci sorumludur.

Madde 43.
Yurtlarda kalan tüm öğrencilerimiz, Bilkent Üniversitesi Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları ile Öğrenci Taahhütnamesinde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Belirtilen kurallara uyulmaması durumunda, İlke ve Kuralların ilgili maddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Madde 44.
Burada yer almayan konularda Bilkent Üniversitesi Öğrenci Disiplin İlke ve Kuralları ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu’nun Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır.


 | Ana Menü | E-Posta | Bilkent Üniversitesi Ana Sayfası |