Bilkent Hakkında
Akademik
Öğrenci İşleri
İdari Birimler
Kampüste Yaşam
Bilgi Teknolojileri
Bilkent Senfoni Orkestrası
Bilkent Kütüphanesi
Uluslararası Öğrenciler
Değişim Programları 
 
Rehber
A - Z Dizin
   
 
Girişler:
 Bilkent Öğrencileri
 Akademik ve İdari
 Personel
 Mezunlar
 Ziyaretçiler
   

 
 
 

ÜNİVERSİTE İÇİ BÖLÜMLERARASI GEÇİŞ ESASLARI


 

Bilkent Üniversitesi'nin lisans programlarına kayıtlı bulunan öğrencilerin bir başka programa geçmek üzere yapacağı başvurular aşağıda sıralanan kurallar ve koşullar doğrultusunda kabul edilir ve değerlendirilir.*

Bölümlerarası geçiş başvuruları yılda iki kere ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne yapılır. Son başvuru tarihinden sonra yeni başvuru kabul edilmez.

Bölümlerarası geçiş esasları bakımından, kayıtlı oldukları bölüme yetenek sınavıyla yerleşmiş olup merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan bir bölüme geçmek isteyen öğrencilerin burs düzeyi, yetenek bursu oranlarının en yakın olduğu burs düzeyi olarak kabul edilir.

  1. Üniversite giriş sınavı puanı, geçmek istediği bölüme aynı burs düzeyinde yerleştirilmek için yeterli olan öğrenciler. Öğrenciler yerleştikleri burs düzeyi ile aynı burs düzeyinde olup LYS veya YGS puanlarının yerleşmeye yeterli olduğu bir başka bölüme, en geç kayıtlı oldukları bölümde ikinci yarıyıllarını tamamladıktan sonra başvurmak şartıyla ve en çok bir seferliğine, serbestçe geçebilir. Bu madde kapsamında bölümlerarası geçiş başvurusunda bulunacak bir öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümde henüz üçüncü yarıyıl eğitimine başlamamış olması ve üniversite sınavına girdiği yıldaki ÖSS, LYS veya YGS puanının, geçmek istediği bölümün aynı yıldaki ve aynı burs düzeyindeki taban puanından daha yüksek olması gereklidir. (Öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıl geçmek istediği bölümü aynı burs düzeyinde birinci tercih olarak belirtmiş olsaydı bu bölüme yerleştirilecek olup olmadığına bakılır. Bu doğrultuda, öğrencinin mezun olduğu lise kolundan, geçmek istediği bölüme hangi AOBP veya OBP katsayısıyla öğrenci yerleştirildiği de dikkate alınır.) Öğrencinin yerleştiği bölümdeki burs düzeyi, bu madde kapsamında geçtiği bölümde de geçerli olur. Geçmek istedikleri bölümde yerleştikleri burs düzeyi ile aynı düzeyde ÖSYM kontenjanı bulunmayan öğrenciler, eğer LYS veya YGS puanları istedikleri bölüme daha üst bir burs kategorisinde yerleşmeye yeterli ise bu bölüme geçebilir, ancak burs düzeyleri yükselmez.

  2. Üniversite giriş sınavı puanı, geçmek istediği bölüme aynı burs düzeyinde yerleştirilmek için yeterli olduğu halde ilk iki yarıyıl sonuna kadar birinci maddeden yararlanmak için başvuru yapmamış öğrenciler. Birinci maddede tanımlandığı şekliyle, ÖSS, LYS veya YGS puanı geçmek istediği bölüme aynı burs düzeyinde yerleştirilmek için yeterli olduğu halde kayıtlı olduğu bölümde üçüncü eğitim dönemine başlamadan önce bölümlerarası geçiş başvurusu yapmamış öğrenciler bu madde kapsamında başvuru yapabilir. Başvurular öğrencinin geçmek istediği bölüm tarafından tek tek değerlendirilir ve ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kapsamlı, Tam veya %50 burs sahibi öğrencilerin bursları geçtikleri bölümde devam etmez.

  3. Genel not ortalaması 3.5 veya daha yüksek olup, birinci veya ikinci maddenin şartlarını yerine getiremeyen öğrenciler. Kayıtlı oldukları bölümde en az iki yarıyıl okuyup her yarıyıl bölüm müfredatında yer alan derslerin tamamını almış ve genel not ortalaması 3.5 veya daha yüksek olan lisans öğrencileri, bir başka bölüme geçmek için başvuru yapabilir. (Öğrencinin üniversite sınavına girdiği yıldaki ÖSS, LYS veya YGS puanının ilgili bölümün aynı yılda ve aynı burs düzeyindeki taban puanından daha yüksek olması durumunda genel not ortalaması 3.5 veya daha yüksek olsa bile bu madde kapsamında başvuru yapılamaz.) Başvurular öğrencinin geçmek istediği bölüm tarafından tek tek değerlendirilir ve ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kapsamlı, Tam veya %50 burs sahibi öğrencilerin bursları geçtikleri bölümde devam etmez.

  4. Diploma notu 30 veya daha yüksek olan ve Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilmiş bulunan Uluslararası Bakalorya (IB) öğrencileri. Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu en az 30 olan öğrenciler, eğer liseden mezun oldukları yılda Bilkent Üniversitesi’nin fakülteye bağlı bir bölümüne yerleştirilmişlerse, aynı puan türüyle (MF, TM,TS veya DİL) öğrenci alan ve puanlarının yerleşmeye yetmediği başka bir bölüme geçiş başvurusu yapabilir. Öğrencinin geçiş yapmak istediği bölüm, kendi fakültesi altında veya bir başka fakülte altında olabilir. Geçiş başvurusu sadece öğrencinin liseden mezun olduğu yılda ve üniversiteye kesin kaydı sırasında yapılabilir. Liseden mezun olduktan sonra sonra IB diploma notunda olabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. İngilizce yeterlik koşullarını sağlamayan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez. Geçiş başvurusu yapan öğrenciler kesin kayıtlarını takip eden ilk yarıyılda geçmek istedikleri bölümün derslerine kayıt yaptırırlar. Bölümlerarası geçişin kesinleşmesi için öğrencinin geçmek istediği bölümdeki ilk yarıyılında müfredatındaki tüm dersleri alması, bu derslerden 2.80 veya daha yüksek yarıyıl not ortalaması tutturması gereklidir. Yarıyıl not ortalaması 2.75 ile 2.79 arasında olan öğrencilerin durumu geçiş yapmak istediği bölümün bağlı olduğu Fakülte veya Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır; böylece geçişleri kesinleşir veya reddedilir. Yarıyıl not ortalaması 2.75’ten düşük olan öğrencilerin geçiş başvuruları reddedilir. Yerleştirildikleri bölümdeki burs durumları ne olursa olsun, bu yolla geçiş yapan öğrenciler geçtikleri bölümde Kapsamlı, Tam veya %50 burstan yararlanamaz. Bu madde kapsamında her öğrenci ancak bir kez başvuru yapabilir; Bilkent Üniversitesi’ne tekrar yerleştirilmek veya İngilizce yeterlik koşullarını sağlar duruma gelmek yeni bir başvuru hakkı doğurmaz.

  5. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere geçmek isteyen öğrenciler. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere geçmek isteyen öğrenciler, ilgili bölüm tarafından verilen veya kabul edilen yetenek sınavına girer. Başvurular öğrencinin geçmek istediği bölüm tarafından tek tek değerlendirilir ve ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kapsamlı, Tam veya %50 burs sahibi öğrencilerin bursları geçtikleri bölümde devam etmez. Yetenek sınavının sonucuna göre fakülte yönetim kurulu uygun bulduğu öğrencileri Yetenek bursuna aday gösterebilir; burs kararı Rektörlük tarafından verilir.


Bölümlerarası Geçiş Formu:
WORD / PDF

* Başvuru yapacak öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu’nun Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin 9. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen “Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır” önkoşulunu sağlamaları gereklidir.