Bilkent Hakkında
Akademik
Öğrenci İşleri
İdari Birimler
Kampüste Yaşam
Bilgi Teknolojileri
Bilkent Senfoni Orkestrası
Bilkent Kütüphanesi
Uluslararası Öğrenciler
Değişim Programları 
 
Rehber
A - Z Dizin
   
 
Girişler:
 Bilkent Öğrencileri
 Akademik ve İdari
 Personel
 Mezunlar
 Ziyaretçiler
   

 
 
  ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI
 


8 Temmuz 2010 tarihli 199. Toplantı Kararları

 1. Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde aşağıdaki değişikliklerin yapılması görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi;

  1. Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 2.9.6 maddesi kaldırılmıştır.
  2. Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 3.1. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
   Madde 3.1 Bir öğrenci, kayıtlı olduğu bölümün programında bulunan tüm dersleri başarıyla tamamladığında genel not ortalaması 2.00 veya daha yüksek ise ve tarafına tahakkuk ettirilmiş bulunan eğitim ücretinin ve diğer ücretlerin tamamını ödemişse, mezun olmaya ve lisans diploması almaya hak kazanır. Öğrencinin diplomasını alabilmesi için eğitim ücretinin tamamını ödemiş olması şarttır. Genel not ortalaması 3.00 - 3.49 olanlar şeref, 3.50 ve üstü olanlar yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olurlar.
  3. Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 2.6. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
   Madde 2.6- Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlardan biri, ilgili öğretim üyesi tarafından başarı notu olarak takdir edilir.

   A+

   4,0

   A

   4,0

   A-

   3,7

   B+

   3,3

   B

   3,0

   B-

   2,7

   C+

   2,3

   C

   2,0

   C-

   1,7

   D+

   1,3

   D

   1,0

   F

   0,0

   FX

   0,0

   I = Eksik, S = Yeterli, U = Yetersiz, T = Transfer, P = Devam Eden, W = Dersten Çekilme

   Bir dersten A+ , A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir veya birkaç dersten C-, D+, veya D notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için genel not ortalamasının o ve sonraki yarıyıllarda 2,00 veya daha yüksek olması gereklidir. Genel not ortalaması 2,00'nin altına düşen öğrenciler, sınamalı veya başarısız öğrenci durumuna düşerler. Bu öğrencilere 2.9'uncu madde ve fıkralarında yer alan hükümler uygulanır. Herhangi bir yarıyılda F, FX veya U notlarından birini alan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

   Bir derste istisnai üstün başarı gösteren öğrencilere A+ notu takdir edilebilir. Ancak bir derste verilen A+ notlarının sayısı sınırlıdır: 25 kişiden az kayıtlı oğrencisi olan derslerde A+ notu verilmez; öğrenci sayısı 25-74 arasındaysa 1 adet, 75-124 arasındaysa 2 adet, 125-174 arasındaysa 3 adet, 175-224 arasındaysa 4 adet, 225 veya daha çoksa 5 adet A+ notu verilebilir.

   Derslere devam etmeyen veya dersin temel değerlendirme etkinliklerine (ara sınav, final sınavı, dönem projesi, vb.) yeterli düzeyde katılmayan öğrencilere FX notu verilir.

  4. Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 1.7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
   Madde 1.7- Bilkent Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücretlidir. Değişik programlara devam edebilmek için ödenecek yıllık ücret ve çeşitli maksatlarla alınacak diğer ücretler, her yarıyıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Ücretler iki taksitte, en geç her yarıyıl başında ödenir. Eğitim borcu bulunan öğrencilerin ders kayıtları yapılmaz.

 2. Bilkent Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine Yan Dal Programlarının aşağıdaki şekilde eklenmesi görüşülerek Mütevelli Heyet Başkanlığına arz edilmesine karar verildi;
  1. Yan dal sertifika programları ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile düzenlenir.
  2. Bir yan dal programı sadece belirli bölümlerin öğrencilerine açık olacak biçimde düzenlenebilir.
  3. Yan dal programındaki derslerin toplam kredisi en az 18, en çok 24 olabilir.
  4. Yan dal programındaki seçmeli derslerin toplam kredisi tüm derslerin toplam kredisinin %50'sini geçemez.
  5. Öğrenciler yan dal programına en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılda başlayabilir.
  6. Öğrenci aynı anda birden fazla yan dal programına kayıtlı olamaz.
  7. Bir yan dal programından kaydı silinen bir öğrenci, tekrar aynı yan dal programına kayıt yaptıramaz.
  8. Yan dal programına başvuracak öğrencilerin genel not ortalaması 3.0 veya daha yüksek olmalıdır.
  9. Öğrencilerin yan dal kapsamında aldıkları derslerin kaydı, ana dal programlarından ayrı tutulur. Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yan dal kapsamında aldığı derslerin ortalaması, ana dal not ortalamasından ayrı hesaplanır. Öğrencinin ana dal programı altındaki not çizelgesinde, yan dal kapsamında aldığı dersler yer almaz.
  10. Ana dal programında alınan dersler veya bunlara eşdeğer sayılan dersler yan dal programı kapsamında alınamaz.
  11. Yan dal programına kayıtlıyken ana dal genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 3.0'ün altına düşen öğrencilerin yan dal programından kaydı silinir.
  12. İki yarıyıl üst üste yan dal programından ders almayan öğrencilerin bu programdan kaydı silinir.
  13. Yan dal sertifikasına hak kazanmak için öğrencinin yan dal programında verilen derslerin tümünü en az C notuyla başarmış olması ve yan dal not ortalamasının 2.5 veya daha yüksek olması gereklidir. Yan dal sertifikası diploma yerine geçmez.
  14. Öğrenci istediği zaman yan dal programından kaydını sildirebilir. Yan dal programındaki başarı, ana dal programından mezuniyetini etkilemez.
  15. Ana dal programından mezun olma aşamasına gelen ancak yan dal programının derslerini tamamlamamış öğrencilere ek süre verilmez ve yan dal programından kayıtları silinir.
  16. Yan dal programından kaydı silinen öğrencilerin, bu programda aldıkları derslerden kendi seçtikleri en çok dört ders ana dal not çizelgelerine dahil edilir.