Bilkent University Logo

Bilkent University Online Directory

AYSEL SABUNCU BRAIN RESEARCH CENTER (BAM)

Main Campus SC Building,
Ext.:1154, 3002
 

Michelle Marie Adams, Prof.

Director
Extension: 3415, 1090, 3093
Other:
E-mail: michelle@bilkent.edu.tr E-Mail

Hacı Hulusi Kafalıgönül

Associate Director
Extension: 3016
Other:
E-mail: hulusi@bilkent.edu.tr E-Mail

Burcu Ayşen Ürgen, Asst. Prof.

Associate Director
Extension: 1807, 3091
Other:
E-mail: burcu.urgen@bilkent.edu.tr E-Mail
Surname, Name Title Ext. Other E-Mail
Adams Michelle Marie Director 3415, 1090, 3093 michelle@bilkent.edu.tr
Algın Oktay Adjunct Associate Professor 3010 oktay.algin@bilkent.edu.tr
Atalar Ergin Professor 1161, 3272 ergin.atalar@bilkent.edu.tr
Bowers Robert Ian Assistant Professor 2212 ribowers@bilkent.edu.tr
Boyacı Hüseyin Professor 3005 hboyaci@bilkent.edu.tr
Çukur Tolga Associate Professor Doctor 3007 cukur@ee.bilkent.edu.tr
Hanalioğlu Tagi Assistant Professor 1702 taghi.khaniyev@bilkent.edu.tr
Kafalıgönül Hacı Hulusi Associate Director 3016 hulusi@bilkent.edu.tr
Karagözoğlu Emin Associate Professor Doctor 1955 karagozoglu@bilkent.edu.tr
Karlı Oğuz Hatice Kader Professor (Adjunct) 3006 kkarlioguz@gmail.com
Kınıklıoğlu Merve Research Assistant 3094 m.kiniklioglu@bilkent.edu.tr
Sarıtaş Çukur Emine Ülkü Associate Professor Doctor 3011 saritas@ee.bilkent.edu.tr
Toulopoulou Timothea Professor 6944 ttoulopoulou@bilkent.edu.tr
Ürgen Burcu Ayşen Assistant Professor Doctor 1807, 3091 burcu.urgen@bilkent.edu.tr